Monday, November 23, 2015

Yagnopaveetha Dharana Kriye
     Table of Contents

1.        Guru Vandana (Invoking Gurus)
2.        Vighneshwara Prarthana
3.        Aachamanam
4.        Praanayaamam (Gayathri Mantra)
5.        Sankalpa (Recitation of Sankalpa manthra)
6.        Yagnopaveetha Samskara
7.        Praana Pratishta
8.        Invoking Trinal Lords (Brahma, Vishnu & Shiva)
9.        Invoking Presiding Deities of Yagnopaveetham
10.        Invoking three Vedas (Rug, Yajur and Saama)
11.        Invoking Goddess Gayathri and Surya
12.        Yagnopaveetha Dhaarana
13.        Aachamanam
14.        Removal of old Yagnopaveetham
15.        Aachamanam
16.        Samarpana – Sri Krishnaarpanamasthu


Yagnopaveetha Dharana Kriye


1.        Guru Vandana (Invoking Gurus)

Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara
Guru Sakshath Parambrahma Tasmai Shri Gurave Namaha


2.        Vighneshwara Prarthana

Vakratund Mahakaya Surya Koti Samaprabha
Nirvhignam Kurumedeya Sarva Karyashu Sarvada


3.        Aachamanam

a.       Shuklam bharadharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasana Vadanam dhyayeth Sarva vighnopa santaye

b.      Sandhya Vandanam
Om! Kesavaaya Swaaha
Om! Naaraayanaya Swaaha
Om! Maadhavaaya Swaaha
Govindaya Namaha, Vishnave Namaha, Madhusudhanaya Namaha
Thrivikramaya Namaha, Vaamanaya Namaha, Sridharaya Namaha
Hrusheekesaya Namaha, Padmanabhaya Namaha, Damodaraya Namaha
Sankarshanaya Namaha, Vasudevaya Namaha, Pradhyumnaya Namaha
Aniruddhaya Namaha, Purushothamaya Namaha, Adhokshajaya Namaha
Narasimhaya Namaha, Achyutaya Namaha, Janardhanaya Namaha
Upendraya Namaha, Haraye Namaha, Sri Krishnaya Namaha


4.        Praanayaamam (Gayathri Mantra)

Aum Bhur Bhuva Svaha
Tat Savitur Varenyam
Bhargo Devasya Dhimahi
Dhiyo Yo Nah Prachodayat


5.        Sankalpa (Recitation of Sankalpa manthra)

Shubhe Shobane muhurthe adya Brahmana dwiteeya paradhe ,
Swetha varaha kalpe, Vaivaswatha Manvanthare, Kaliyuge,
Prathame pade, Jambhu Dwipe, Bharatha Varshe,Bhartaha Kande,
Asmin Varthamane  Vyavaharike, Prabhavadhi Sashti Samavathsaranaam Madhye,

Manmatha nama samvatsare, Dakshinayane, Varsha  Rithou, Shravana mase,
Krishna pakshe, Shanivasa yukthanam, chandakula gothra,
kruthika nakshatre, karthika namasya,

Kshema, sthairya, dhairya, vijaya, veerya,
ayur arogya aishwarya abhivrudhyartham,
dharma artha kama moksha chaturvida phala purushartha sidhyartham,
mama gruhe mahalakshmi stairatha sidhyartham,
shubha parampara vyapyartham,
istha kamartha phala siddirasthu.


6.        Yagnopaveetha Samskara

New Yagnopaveetham should be kept in a plate (copper or silver or brass) and sanctified by sprinkling water from Kalasha paathra by reciting Gaayathri manthra. Smear Turmeric powder and Kunkuma to the Yagnopaveetham.


7.        Praana Pratishta


8.        Invoking Trinal Lords (Brahma, Vishnu & Shiva)

Have manthrakshadhe in your hand and Recite THREE TIMES
           BRAHMANAM AVAHAYAAMI
           VISHNUM AVAAHAYAAMI
           RUDHRAM AAVAHAYAAMI

THEN DO THE POOJA EITHER WITH FLOWER OR AKSHADHE
           BRAHMANE NAMAHA
           VISHNAVE NAMAHA
           RUDHRAYA NAMAHA


9.        Invoking Presiding Deities of Yagnopaveetham


10.   Invoking three Vedas (Rug, Yajur and Saama)

Prathamadorake Rugvedam Aavaahayaami
Dviteeyadorake Yajurvedam Aavaahayaami
Truteeyadorake Saamavedam Aavaahayaami


11.   Invoking Goddess Gayathri and Surya


12.   Yagnopaveetha Dhaarana

Yagnopaveetham paramam pavithram praja pathe,
Yat sahajam purasthad aayushyam
Agriyam prathi muncha shubram yagnopaveetham balamasthu thejaha


13.   Aachamanam

a.       Shuklam bharadharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasana Vadanam dhyayeth Sarva vighnopa santaye

b.      Sandhya Vandanam
Om! Kesavaaya Swaaha
Om! Naaraayanaya Swaaha
Om! Maadhavaaya Swaaha
Govindaya Namaha, Vishnave Namaha, Madhusudhanaya Namaha
Thrivikramaya Namaha, Vaamanaya Namaha, Sridharaya Namaha
Hrusheekesaya Namaha, Padmanabhaya Namaha, Damodaraya Namaha
Sankarshanaya Namaha, Vasudevaya Namaha, Pradhyumnaya Namaha
Aniruddhaya Namaha, Purushothamaya Namaha, Adhokshajaya Namaha
Narasimhaya Namaha, Achyutaya Namaha, Janardhanaya Namaha
Upendraya Namaha, Haraye Namaha, Sri Krishnaya Namaha


14.   Removal of old Yagnopaveetham

Upaveetham Bhinna thanthum jeernam
Kasmala dooshitham, Visrujaamijale
Brahmanvarcho dheergayurasthu mey


15.   Aachamanam

a.       Shuklam bharadharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasana Vadanam dhyayeth Sarva vighnopa santaye

b.      Sandhya Vandanam
Om! Kesavaaya Swaaha
Om! Naaraayanaya Swaaha
Om! Maadhavaaya Swaaha
Govindaya Namaha, Vishnave Namaha, Madhusudhanaya Namaha
Thrivikramaya Namaha, Vaamanaya Namaha, Sridharaya Namaha
Hrusheekesaya Namaha, Padmanabhaya Namaha, Damodaraya Namaha
Sankarshanaya Namaha, Vasudevaya Namaha, Pradhyumnaya Namaha
Aniruddhaya Namaha, Purushothamaya Namaha, Adhokshajaya Namaha
Narasimhaya Namaha, Achyutaya Namaha, Janardhanaya Namaha
Upendraya Namaha, Haraye Namaha, Sri Krishnaya Namaha


16.   Samarpana – Sri Krishnaarpanamasthu